Rada Európskej kultúrnej cesty svätého Martina na Slovensku

Stanovy

(výňatok)

Občianske združenie Rada Európskej kultúrnej cesty svätého Martina na Slovensku /ďalej len "združenie"/ je nezávislým dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Zameriava sa na prípravu a vybudovanie Európskej kultúrnej cesty Svätého Martina na území Slovenska .
Zakladajúci členovia sa na ustanovujúcom zhromaždení členov dohodli na tomto znení stanov:

I.

Právne postavenie

Občianske združenie je právnickou osobou.
Združenie je nezávislé na akejkoľvek strane, politických a skupinových záujmov

......

III.

Ciele a činnosť združenia

 • Pomoc pri činnosti Európskej kultúrnej cesty svätého Martina
 • Rozvoj slovenskej časti trasy, udržiavanie kultu svätého Martina
 • Propagácia a prezentácia obcí a regiónov, ktoré sa nachádzajú na pútnickej ceste
 • Pomoc pri odhaľovaní kultúrnych pamiatok, ktoré sa viažu k svätému Martinovi a ochrana kultúrneho dedičstva
 • Poskytovanie pomoci obciam nachádzajúcim sa na kultúrnej ceste, v záujme zachovania ich zvykov a tradícií a ich zapojenia sa do kultúrnych a turistických podujatí organizovaných na ceste svätého Martina
 • Spojenie ľudí a skupín na Slovensku, ktoré si ctia a nasledujú odkaz svätého Martina
 • Pomoc putujúcim po ceste svätého Martina
 • Budovanie infraštruktúry pútnickej cesty
 • Podpora odkázaným a ľuďom v núdzi, propagácia dobrovoľníctva
 • Turistická činnosť

Združenie pre naplnenie svojich cieľov navrhuje, koordinuje, organizuje a realizuje činnosti zakotvené v programe, a to najmä:

 • Budovanie, rozširovanie a propagácia Európskej kultúrnej cesty svätého Martina na Slovensku
 • Organizácia pútnických ciest, výstav a iných kultúrnych programov a zabezpečenie zdrojov pre činnosť
 • Organizácia kultúrnych podujatí
 • Ochrana (zachovávanie) kultúrneho dedičstva
 • Vedecká činnosť, výskum
 • Šírenie vedomostí (poznatkov);
 • Zveľaďovanie a ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva
 • Zbližovanie ľudí prostredníctvom prednášok, stretnutí
 • Pomoc odkázaným osobám
 • Charitatívna činnosť
 • Spolupráca s organizáciami založenými na ochranu ľudských hodnôt doma i v zahraničí
 • Sprostredkovateľská, vydavateľská a poradenská činnosť v rámci cieľov združenia
......

V.

Právna forma

Združenie je právnickou osobou, založenou vo forme združenia podľa ustanovení § 2 ods. 1 a NASA. zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.

VI.

Zakladajúci členovia

Zakladajúcimi členmi združenia sú členovia prípravného výboru združenia, osoby, ktoré spĺňajú podmienky členstva zakotvené v stanovách a vyjadrili s týmto stanovami svoj súhlas.


VII.

Členstvo

 • Členmi združenia sú jeho zakladajúci členovia a členovia.

Členom združenia sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, má záujem podporovať ciele združenia a podieľať sa na predmete činnosti združenia a ktorej členstvo schválil snem členov združenia. Členstvo v združení je individuálne a dobrovoľné, nikto nesmie byť k nemu nútený nijakým spôsobom.

Nadobudnutie členstva sa datuje dňom schválenia prihlášky predsedníctvom združenia.
Podmienkou schválenia prihlášky je zaplatenie členského príspevku. Jeho výšku určuje zhromažďovanie členov.

 • Okrem riadneho členstva je možné pre fyzické alebo právnické osoby aj členstvo čestné. Návrhy na čestné členstvo prijíma Predsedníctvo. O udelení čestného členstva rozhoduje Zhromaždenie členov po predchádzajúcom schválení návrhu čestného členstva predsedníctvom. Na čestných členov sa nevzťahujú práva a povinnosti členov podľa čl. VIII. a IX. týchto stanov. Práva a povinnosti čestných členov môže navrhnúť predsedníctvo osobitným predpisom, ktorý schvaľuje Zhromaždenie členov.
 • Doklad o členstve v združení je písomný doklad v podobe členskej karty.
 • Členstvo v združení zaniká:
 • vystúpením člena, ku dňu doručenia žiadosti o vystúpení člena združenia,
  zánikom združenia
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby.
 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

O vylúčení rozhoduje zhromaždenie členov nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie, ktoré doručuje predsedovi.

VIII.

Základné práva člena

 • Člen má právo voliť a byť volený do orgánov združenia.
 • Člen má právo zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy a hlasovať na zhromaždení členov a má v súlade s týmito stanovami právo na informácie o činnosti orgánov združenia a jeho hospodárení.
 • Člen má právo obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko.

IX.

Základné povinnosti člena

 • Člen je povinný dodržiavať stanovy združenia a rešpektovať rozhodnutia jednotlivých orgánov.
 • Člen je povinný chrániť dobré meno i česť združenia, jeho ciele a záujmy.
  Člen je povinný vyvíjať potrebné úsilie pri napĺňaní cieľov a predmetu činnosti združenia.
 • Člen je povinný uhradiť členský príspevok vo výške stanovenej snemom vždy k 31. decembru predošlého roka na nasledujúci kalendárny rok.
 • Člen je povinný riadne užívať a chrániť majetok združenia ako aj majetok, ktorý má združenie v užívaní, v prenájme alebo prepožičaný a v prípade straty, poškodenia alebo inak spôsobenej škody na takomto majetku je člen povinný túto škodu nahradiť peňažným plnením, alebo ak je to možné, nahradiť škodu uvedením do pôvodného stavu.

X.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 • Zhromaždenie členov
 • Predsedníctvo
....